Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VOXBERG, s.r.o., Majakovského 9 811 04 Bratislava, IČO: 47901411, email: gdpr@voxberg.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

  Účelom spracúvania osobných údajov je: poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služiebochrana používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona.

  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: používatelia webovej stránky prevádzkovateľa

  Rozsah spracúvaných osobných údajov: IP adresa, lokalizácia klienta v rozsahu krajiny, operačný systém, rozlíšenie obrazovky.

 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

  Iný oprávnený subjekt 

  všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia


  So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.


 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

  Priamo od dotknutej osoby (prostredníctvom web stránky prevádzkovateľa),

 6. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

 7. Profilovanie

  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 8. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@voxberg.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.