1. Úvodní ustanovení


Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https//www.voxberg.com (dále jen Voxberg.com). Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Voxberg.com je společnost:

Voxberg s.r.o.

právní sídlo společnosti:

Majakovského 9, 811 04 Bratislava

IČ: 47901411

IČ DPH: SK2024140261


Provoz:

Vinárska 26, 951 41 Lužianky


Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky.

V případě, že je smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba), řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami internetového obchodu Voxberg.com 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č.j. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č.j. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění.

V případě, že je smluvní stranou podnikatel (právnická osoba), řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodu Voxberg.com. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.

2. Vyřízení objednávky


Obchod Voxberg.com dodává zboží kupujícímu na základě elektronické objednávky. Podmínkou platnosti každé objednávky je vyplnění všech povinných údajů při jejím odeslání. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího ověření objednávky emailem nebo telefonicky.

Veškeré objednávky přijaté přes internetovou stránku Voxberg.com považuje prodávající za závazné. Prodávající si také vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí za zboží cenu, která je uvedena v e-mailu, který obdrží po potvrzení objednávky.

Cena za dopravu se může lišit u nadrozměrných nebo těžkých balíků. (Více informací v části o dopravě a platbě.) Při telefonických objednávkách platí cena, o které je zákazník informován písemně e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací doby a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. V takovém případě bude kupující okamžitě informován.

3. Platební podmínky


Všechny ceny na stránkách obchodu Voxberg.com jsou uvedeny s DPH 20% a přepočteny konverzním kurzem 30,1260 SKK = 1 €.

Součástí každé dodávky je faktura – daňový doklad, která také slouží jako záruční list. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen. Pokud se však jedná o zboží již objednané, platí cena, za kterou si zákazník zboží objednával bez ohledu na její další změny.

V internetovém obchodě Voxberg.com může kupující uhradit kupní cenu těmito způsoby:

  • Prostřednictvím platební brány GoPay - okamžitá úhrada předem přes internet prostřednictvím Google Pay, Apple Pay, Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, Master Card Electronic, PayPal nebo bankovním převodem.
  • Dobírkou - za zboží zákazník platí při převzetí na poště nebo u kurýra.


4. Dodací podmínky
Za dodání zboží se považuje jeho převzetí.

Objednané zboží expedujeme bez zbytečného odkladu obvykle ve lhůtě 2 pracovních dnů, nejpozději však do 5 dnů ode dne přijetí platby za potvrzenou objednávku. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti. O takovém prodloužení dodací lhůty je kupující neprodleně informován.

Zboží je dodáváno v kvalitních obalech zabezpečených ochranným kartonem, aby se zamezilo jeho poškození. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží), pokud si zákazník o to požádá v nákpném procesu.

Zboží bude zákazníkovi doručeno na adresu, kterou uvede v objednávkovém formuláři.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. V případě, že kupující bezdůvodně nepřevezme objednané zboží, náklady spojené s opakovaným doručením nese kupující v plné výši dle platného ceníku kurýrní společnosti.

5. Doprava a poplatky za přepravu
Způsob dopravy si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti.

Vybraný způsob dodání se považuje za závazný. Obchod Voxberg.com poskytuje tyto možnosti:

Kurýr GLS  - doručení v pracovních dnech (od 8. do 18. hodiny). Těsně před dodáním Vás bude kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli domluvit přesnější čas dodání. Zboží je při přepravě pojištěno. Za škody vzniklé při přepravě prodávající neručí.
Packeta odběrné místo/kurýr - Zákazník je při převzetí povinen zásilku prohlédnout a zkontrolovat, zda je úplná a neporušená. Je povinen ji převzít pouze tehdy, není-li nijak poškozen její vnější obal.
V případě poškození obalu může zákazník zboží převzít, ale je nutno uvést výhrady do přepravního listu. Zákazník má také povinnost tuto skutečnost neprodleně nahlásit na našich telefonních číslech nebo e-mailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, popřípadě neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ve lhůtě 12 hodin, nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Ceny přepravců jsou počítány dle aktuálních dostupných ceníků. V případě nákupu v hodnotě nad 50 € je doprava zdarma.

6. Záruka a reklamace zboží
Záruční doba je 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit, a to ihned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.

Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, které bylo způsobeno kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými podmínkami přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ani reklamovat.

Pokud prodávající neurčí jinak, reklamovaný výrobek je nutno zaslat zpět poštou, v případě nadrozměrného zboží kurýrní službou, na adresu provozu prodávajícího: Voxberg s.r.o., Vinařská 26, 951 41 Lužánky

Reklamovaný výrobek lze předat na výše uvedené adrese i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě.

Prodávající nebo jím pověřená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Práva kupujícího při uplatnění reklamace

Při odstranitelné vadě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může požadovat místo odstranění vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).

V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, pokud se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.

Reklamace se považuje za vyřízenou tehdy, pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí jejího plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace Vás žádáme o dodržení následujícího postupu:

Pošlete e-mail na adresu objednavky@voxberg.com, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt, na kterém Vás zastihneme, název výrobku, číslo faktury a popis závady. Jako předmět e-mailu prosím uveďte slovo "Reklamace".
Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu se zpětnou adresou pro zaslání reklamovaného zboží. Pokud nebude určeno jinak, tato adresa je Voxberg s.r.o., Vinárska 26, 951 41 Lužianky
Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady a kopií faktury, která slouží jako záruční list. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit od adresy, na kterou jsme Vám zasílali původní výrobek a která je uvedena na faktuře, prosíme Vás o uvedení akutální adresy a telefonického kontaktu.


7. Storno podmínky a zrušení objednávky
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží ze skladu internetového obchodu Voxberg.com. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo sdělena telefonicky.

Žádost o zrušení objednávky prosím posílejte e-mailem na adresu objednavky@voxberg.com. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

V případě storna objednávky ještě před jeho vyexpedováním prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související s jejím zrušením. V případě, že kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu.

V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související s jejím zrušením. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

8. Možnost vrácení zboží
Ve smyslu zákona 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji je spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší.

Rozhodnutí o odstoupení smlouvy musí spotřebitel doručit prodávajícímu v zákonné lhůtě poštou na adresu provozu prodávajícího nebo e-mailem na objednavky@voxberg.com.

Spotřebitel ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda zboží bylo použito nebo má vady, které spotřebitel nezpůsobil; přiměřená péče o zboží musí být zachována. Vrácené zboží musí být řádně zabaleno a to v původním obalu, pokud tak bylo dodáno, kompletní s příslušenstvím, záručním listem a dokladem o koupi. Zboží nesmí být poškozeno zaviněním spotřebitele. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží, případně vyměnit zboží za jinou (stejnou nebo podobnou), nebo vrátit spotřebiteli zálohu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy při zohlednění nákladů, které vynaložil na odeslání zboží.

Nárok na vrácení zboží zakoupeného přímo na prodejně spotřebitelům ze zákona nevyplývá. Takto zakoupené zboží lze vrátit nebo vyměnit pouze na základě dohody s prodejcem.

Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na objednávky maloobchodních zákazníků. Velkoobchodní vztahy jsou řízeny Obchodním zákoníkem, který možnost bezdůvodného vrácení zboží neupravuje. Možnost vrátit zakoupené zboží je pouze na vzájemné dohodě s prodejcem.

9. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu svěřeny, nebudou bez výslovného písemného souhlasu zákazníka dle zákona č.j. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů poskytnuté třetím osobám ani jiným subjektům. Zákazník může kdykoli požádat o jejich změnu nebo smazání telefonicky nebo e-mailem.

Zákazník si své údaje může také změnit v části Můj účet » Změna údajů.

10. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č.. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající ručí kupujícímu za dodání zboží v rámci dohodnuté dodací doby, za cenu zboží v době objednávky, za kvalitní zabalení zboží a za dodání správného zboží. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce www.voxberg.com

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.7. 2022.