První část všeobecných podmínek 

elektronického obchodu www.voxberg.com

platí pro kupující -  spotřebitele. 

(1) Úvodní ustanovení obchodních podmínek a volba práva 

 • (1.1) První část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti smluvních stran  kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je obchodní společnost VOXBERG s.r.o., 47 901 411, se sídlem Majakovského 9, Bratislava - Staré Mesto  811 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu  Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 100611/B (dále jen "prodávající") a kupujícím -  spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na webové stránce  internetového obchodu prodávajícího: www.voxberg.com (dále jen "Voxberg.com")

Kontaktní údaje prodávajícího: 

E-mail: info@voxberg.com  

Telefon: +421 (0) 908 126 828‬

DIČ: SK2024140261 

DIC: 2024140261 

Majakovského 9, Bratislava - Staré Město 811 04, Slovenská republika. Provoz: Vinárska 26, 951 41 Lužianky, Slovenská republika. 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 

Banka: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK04 1100 0000 0029 4945 8674 

Orgán dozoru vykonávající dozor: 

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5. 820 07 Bratislava, Slovenská republika  Oddělení dohledu ba@soi.sk 

tel. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 

 • (1.2)Kupujícím se ve smyslu první části obchodních podmínek rozumí spotřebitel, kterým je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci  své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. 
 • (1.3) Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou a  veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem Slovenské republiky, v níž má prodávající sídlo. Kupující jako spotřebitel bere na  vědomí, že tato Smlouva se může řídit také právem členského státu bydliště Kupujícího, pokud Kupující nemá trvalé bydliště ve Slovenské republice, ale má  bydliště v členském státě Evropské unie. Kupující bere na vědomí, že na základě čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I má rovněž ochranu poskytovanou tzv. kogentními právními  normami, které by se použily v případě neexistence této doložky o volbě práva. 

(2) Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 

 • (2.1) Prodávající má zejména následující povinnosti: 
 • (2.1.1) dodat objednané zboží kupujícímu v dohodnutém množství a kvalitě a zabalit  je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu.
 • (2.1.2) předat kupujícímu spolu se zbožím nejpozději v písemné nebo elektronické  podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady  předepsané příslušnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, daňový doklad atd.). 
 • (2.2) Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny za dodané zboží v plné  výši od kupujícího. 
 • (2.3) Prodávající má právo zrušit (stornovat) objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu  ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v  internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění.
 • (2.4) Kupující má zejména tyto povinnosti: 
 • (2.4.1) převzít zboží, 
 • (2.4.2) zaplatit prodávajícímu včas dohodnutou kupní cenu včetně nákladů na  dodání zboží. 
 • (2.5) Kupující má nárok na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami. 
 • (2.6) Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o ověření objednávky e-mailem  nebo telefonicky. 

(3) Uzavření kupní smlouvy 

 • (3.1) K uzavření kupní smlouvy dochází závazným přijetím návrhu kupujícího  na uzavření kupní smlouvy prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného formuláře, tj. objednávky. 
 • (3.2) Závazné přijetí návrhu na uzavření smlouvy provede prodávající  nejpozději do 24 hodin po provedení objednávky. Závazná akceptace bude  provedena e-mailem o přijetí objednávky po předchozím přijetí objednávky  kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platné ceny a datum dodání zboží, které kupující požaduje, označené jako "potvrzení objednávky". Pokud je zjištěna vyšší cena, musí prodávající před potvrzením objednávky požádat kupujícího o souhlas se změnou ceny. Teprve když  kupující se změnou ceny souhlasí a prodávající následně objednávku potvrdí  (akceptuje), dojde k uzavření smluvního vztahu. Automaticky provedené oznámení o  přijetí objednávky, které Kupující obdrží na svou e-mailovou adresu bezprostředně po odeslání objednávky, se nepovažuje za závazné přijetí objednávky. Toto  oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o přijetí jeho objednávky. 

(4) Vyjednávání o kupní ceně 

 • (4.1) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží sjednanou v kupní smlouvě, včetně nákladů na dodání zboží, jedním z následujících způsobů: 
 • (4.1.1) Online - (i) bankovním převodem na účet Prodávajícího; (ii) online platební  kartou prostřednictvím platební brány, jako je GoPay, Apple Pay, Google Pay,  PayPal, Mastercard nebo VISA; nebo 
 • (4.1.2) Dobírka - v hotovosti nebo kreditní kartou. 
 • (4.2) Všechny ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou  konečné. Případné náklady na dopravu a manipulaci budou účtovány na konci  objednávky. 
 • (4.3) Pokud Kupující uhradí Kupní cenu Prodávajícímu bezhotovostním převodem, považuje se za datum úhrady datum, kdy byla celá Kupní cena připsána na účet Prodávajícího. 
 • (4.4) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve  lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží. 
 • (4.5) V případě objednávky zboží, které má být dodáno do Slovenské republiky nebo  České republiky a hodnota objednávky zboží je vyšší než 50 €, prodávající nebude  účtovat náklady na dopravu zboží. 

(5) Dodání zboží a platební podmínky 

 • (5.1) Prodávající vyřídí objednávku tak, že dodá zboží objednané kupujícím na  adresu uvedenou v objednávce v co nejkratší době, a to od 2 do 5 pracovních  dnů, nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Nesplní-li prodávající  svůj závazek dodat zboží ve sjednané lhůtě, vyzve kupující prodávajícího k  dodání zboží v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté prodávajícím. Pokud  prodávající nedodá zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující  oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 • (5.2) Nepřevezme-li kupující objednané zboží na adrese uvedené v objednávce bez  předchozího písemného odstoupení od smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů po  uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné převzetí, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující  povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a zboží  prodat třetí osobě. 
 • (5.3) Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby za něj zboží  převzala jiná osoba. Pokud je nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti Kupujícího v místě uvedeném v kupní smlouvě (adresa uvedená v dokončení objednávky), nese veškeré náklady vzniklé v této souvislosti kupující,  zejména náklady na opětovné dodání zboží do místa určení uvedeného v kupní  smlouvě a náklady na skladování. 
 • (5.4) Kupující je oprávněn zásilku při dodání zkontrolovat. V případě poškození  zboží při převzetí Kupujícím má Kupující možnost odmítnout převzetí zboží. Po  poškození zboží je dopravce povinen za přítomnosti a na žádost kupujícího sepsat  tzv. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného a prodávajícímu doručeného zápisu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout  odstranění vady zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží  dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější nároky tohoto typu bude nutné prokázat. 
 • (5.5) Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodání zboží  prodávajícím ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách a prodávající je  povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou část kupní ceny. 
 • (5.6) Ke každé zásilce je přiložena faktura (daňový doklad). 
 • (5.7) Způsoby platby: online - (i) bankovním převodem na účet Prodávajícího; (ii)  online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay, Apple Pay, Google  Pay, PayPal, Mastercard nebo VISA; nebo (iii) na dobírku - v hotovosti nebo  platební kartou. 
 • (5.8) Způsob dopravy si kupující zvolí při objednávce zboží označením vybrané  možnosti. Zvolený způsob dodání je považován za závazný. Prodávající  poskytuje následující možnosti dopravy: 
 • (5.8.1) Kurýrní služba GLS: doručení v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hodin.  Těsně před doručením bude kurýr GLS telefonicky kontaktovat kupujícího, aby s  ním mohl dohodnout přesnější čas doručení. 
 • (5.8.2) Sběrné místo / kurýrní služba. 

(6) Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží 

 • (6.1) Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní  ceny kupujícím. Zboží je Kupujícímu dodáno okamžikem jeho převzetí Kupujícím  při osobním odběru nebo při jeho převzetí přepravní společností. 
 • (6.2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží od  prodávajícího převezme, nebo v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat  se zbožím a kupující zboží nepřevezme. 

(7) Postup pro podávání stížností 

 • (7.1) Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen neprodleně uplatnit reklamaci u prodávajícího. 
 • (7.2) Na vyřizování stížností se vztahuje tento postup. 
 • (7.3) Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku pouze na zboží, které je  vadné, bylo způsobeno výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím, vztahuje se na  něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. 
 • (7.4) Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po  předložení zboží včetně jeho příslušenství. 
 • (7.5) Reklamace vyřizuje prodávající bezodkladně písemně nebo elektronicky. V  případě vady zboží má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího  v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele. doručením zboží na adresu Vinárska 26, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, a  vyplněním reklamačního formuláře, jeho doručením poštou spolu s reklamovaným  zbožím nebo doručením reklamačního formuláře elektronicky. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a  je v záruce - například dokladem o zaplacení. Kupující je povinen přesně uvést druh  a rozsah vady zboží. Reklamační řízení u zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu, je zahájeno dnem, kdy jsou splněny následující podmínky:
 • (7.5.1) doručení vyplněného reklamačního formuláře, 
 • (7.5.2) dodání reklamovaného zboží včetně příslušenství. 

Formulář si spotřebitel může stáhnout kliknutím na následující odkaz:REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM. Za počátek reklamačního řízení se považuje datum podání  reklamace. Reklamované zboží musí být doručeno na adresu: Vinárska 26, 951 41  Lužianky, Slovenská republika, pokud prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. doručit zboží přímo určené osobě). V případě nejasností může kupující kontaktovat  prodávajícího na telefonním čísle +421 (0) 908 126 828‬‬ nebo na e-mailové adrese  info@voxberg.com. 

 • (7.6) Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, v níž  je přijetí reklamace možné, tj. ve svém sídle nebo u určené osoby ve smyslu §  18 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele. 
 • (7.7) V místě určeném dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek  pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k vyřizování reklamací ve smyslu § 18 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. 
 • (7.8) Prodávající nebo jím pověřená osoba vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. formou e-mailu nebo  písemně, ve kterém prodávající přesně identifikuje vady zboží v souladu s § 18 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele a poučit spotřebitele o jeho právech  vyplývajících z § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Je-li  reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající  povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu neprodleně. Nelze-li  potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však  spolu s dokladem o uplatnění reklamace. 
 • (7.9) Podle rozhodnutí kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení  reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li to složité  technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení  reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající nebo  určená osoba reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy  odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové. Prodávající informuje  kupujícího o ukončení reklamačního řízení a o výsledku reklamace formou  dohodnutou mezi oběma stranami (a to e-mailem a/nebo doporučeným dopisem) a  zároveň je kupujícímu spolu se zbožím zaslána zpráva o stížnosti. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží do 12  měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci jejím  zamítnutím pouze na základě znaleckého posudku nebo posudku vydaného  autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudku určené osoby dále jen "znalecký posudek zboží". Bez ohledu na výsledek znaleckého  posudku není Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů na  znalecký posudek Zboží ani jiných nákladů spojených se znaleckým posouzením  Zboží. Pokud Kupující uplatnil reklamaci zboží po 12 měsících od uzavření kupní  smlouvy a Prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřizovala, povinna v  dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zboží zaslat k odbornému  posouzení. Pokud Kupující zašle zboží k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné posouzení zboží,  jakož i veškeré další související účelně vynaložené náklady, Prodávající bez ohledu  na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením  odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může kupující reklamaci  uplatnit znovu; záruční doba po dobu odborného posouzení zboží neběží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré  účelně vynaložené náklady s tím spojené. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze  zamítnout. 
 • (7.10) Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za  bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže. 
 • (7.11) Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká: 
 • (7.11.1) Pokud kupující neprokáže, že vadné zboží bylo zakoupeno u prodávajícího,
 • (7.11.2) Neoznámení zjevných vad při převzetí zboží, 
 • (7.11.3) Uplynutí záruční doby zboží, 
 • (7.11.4) Mechanické poškození zboží způsobené kupujícím, 
 • (7.11.5) Nesprávné zacházení se zbožím nebo jeho zanedbání,
 • (7.11.6) Poškození zboží náhodným zkažením a náhodným znehodnocením,
 • (7.11.7) Neodborný zásah, poškození během přepravy, poškození vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinými zásahy vyšší  moci. 
 • (7.12) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: 
 • (7.12.1) Předáním opraveného zboží. 
 • (7.12.2) Výměna zboží. 
 • (7.12.3) Vrácením kupní ceny zboží. 
 • (7.12.4) Zaplacením přiměřené slevy z ceny zboží. 
 • (7.12.5) písemnou výzvou k převzetí plnění určeného prodávajícím.
 • (7.12.6) Odůvodněné zamítnutí reklamace zboží. 
 • (7.13) Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne  uplatnění reklamace, a to poštou, kurýrní společností nebo e-mailem. 
 • (7.14) Záruční doba pro potraviny a doplňky stravy je záruční doba uvedená na  obalu. U ostatního zboží je záruční doba 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud je na zboží, resp. na jeho obalu nebo v návodu k použití  uvedena lhůta pro použití zboží v souladu s jinými právními předpisy, končí záruční doba uplynutím této lhůty. Vadné zboží a nároky z něj vyplývající musí být uplatněny do konce záruční doby. Po uplynutí záruční doby zaniká nárok na reklamaci.
 • (7.15) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží  používat z důvodu jeho opravy. 
 • (7.16) V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na vyměněné zboží nebo jeho  část. 
 • (7.17) Pokud se na zboží vyskytne odstranitelná vada, bude reklamace vyřízena jedním z následujících způsobů v závislosti na rozhodnutí kupujícího: 
 • (7.17.1) odstraněním závady, nebo 
 • (7.17.2) Prodávající vymění vadné zboží. 

Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednotlivou opakovaně se vyskytující  odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání řádnému užívání zboží jako bez vady, vyřídí prodávající v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci  jedním z výše uvedených způsobů: 

 1. a) výměnou zboží za jiné zboží, 
 2. b) pokud prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní  ceny, tj. vystavením dobropisu na vadné zboží. 
 • (7.18) Nárok se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamaci. 
 • (7.19) Výskyt jedné vyhnutelné chyby více než dvakrát se považuje za  opakovanou vyhnutelnou chybu. 
 • (7.20) Výskyt více než tří různých odstranitelných poruch současně se považuje za  velký počet různých odstranitelných poruch. 
 • (7.21) Za dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro vady Zboží, se  považuje doba delší než 180 dnů. 
 • (7.22) Pokud Prodávající ukončí reklamační řízení jako oprávněné zamítnutí  reklamace a Kupující s tímto rozhodnutím nesouhlasí, může Kupující uplatnit své  právo na odstranění vady Zboží soudní cestou. 

(8) Osobní údaje a jejich ochrana 

 • (8.1) Prodávající přijal vhodná opatření pro zpracování osobních údajů v souladu se  zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR.Kupující  potvrzuje, že byl informován o zpracování svých osobních údajů v souladu s  pravidly, která nalezne na následujícím odkazu: https://www.voxberg.com/ochrana-osobnych-udajov. 

(9) Odstoupení od kupní smlouvy a případy, kdy odstoupení od kupní smlouvy  není možné 

 • (9.1) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,  nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží  sjednaného v kupní smlouvě ukončil výrobu nebo provedl takové významné změny, které znemožnily plnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší  moci, nebo pokud ani po vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu na zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným  způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího  dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím  nebudou kupujícímu účtovány žádné další poplatky. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující nepřevezme zboží do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl povinen zboží převzít. 
 • (9.2) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle zákona  o ochraně spotřebitele při prodeji zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V této  lhůtě má kupující právo zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jaký je  obvyklý při nákupu v běžném kamenném obchodě, to neplatí pro zboží, které je sportovní výživou nebo jinými potravinářskými výrobky. Vyzkoušet však neznamená  začít zboží používat a poté jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou  dopravce, převezme všechny části objednaného zboží. 
 • (9.3) Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s  prodávajícím písemně nebo formou záznamu na jiném trvalém nosiči nebo  prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy zaslaného na adresu:  info@voxberg.com. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout  kliknutím na následující odkaz: FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • (9.4) Kupující je povinen dodat zboží spolu s příslušenstvím prodávajícímu na  adresu Vinárska 26, 951 41 Lužianky, Slovenská republika. Zboží může být  použito pouze v takovém rozsahu, aby si spotřebitel mohl zboží vyzkoušet v  kamenné prodejně a zboží nesmí být poškozeno. 
 • (9.5) Kupující může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, odstoupit také  před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od  smlouvy je zachována, pokud kupující odešle oznámení o uplatnění práva na  odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
 • (9.6) Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které  kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní  cenu, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající však není povinen uhradit  Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný způsob dodání než  nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se  rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolené Kupujícím a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Prodávajícím. Platby budou Kupujícímu vráceny do  14 dnů ode dne, kdy Prodávající obdrží oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní  smlouvy. Platba bude provedena stejným způsobem, který Kupující použil pro svou  platbu, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodne na jiném způsobu platby,  přičemž Kupujícímu nebudou v této souvislosti účtovány žádné další poplatky. 
 • (9.7) Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu žádné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek dříve, než je Zboží Kupujícím Prodávajícímu  dodáno nebo dokud Kupující dodání neprokáže. Platba za zakoupené zboží tedy  nebude Prodávajícím provedena, dokud nebude vrácené zboží doručeno zpět Kupujícímu nebo dokud nebude předložen důkaz o této skutečnosti. 
 • (9.8) Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy a dodá Prodávajícímu Zboží, které je  použité nebo poškozené, nebo pokud se hodnota Zboží sníží v důsledku zacházení, které je nad rámec nezbytný pro určení hodnoty Zboží. vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody  ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu. 
 • (9.9) Kupující je povinen odeslat nebo předat prodávajícímu zboží spolu s  příslušenstvím včetně dokumentace nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od  smlouvy. 
 • (9.10) Přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Odhadovaná  výše těchto nákladů se pohybuje v rozmezí od 5 do 100 EUR v závislosti na  velikosti a hmotnosti zboží, vzdálenosti místa, odkud je zboží vraceno, a cenách,  za které poskytuje své služby dopravce zvolený Kupujícím. 
 • (9.11) kupující nesmí odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: 
 • (9.11.1) Prodej zboží, které se rychle kazí nebo podléhá zkáze 
 • (9.11.2) Prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení  ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání  poškozen. 
 • (9.11.3) Prodej zboží, které může být po dodání vzhledem ke své povaze  neoddělitelně smícháno s jiným zbožím. 
 • (9.12) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že z  technických důvodů nelze zboží dodat v požadovaném termínu nebo že dodavatel  zboží změnil cenu. Pokud kupující zaplatil zálohu, bude mu tato vrácena do 14  pracovních dnů. V případě odstoupení od smlouvy kontaktujte prodávajícího: e-mail:  info@voxberg.com, tel. +421 (0) 908 126 828‬‬. 

(10) Alternativní řešení sporů 

 • (10.1) Kupující - spotřebitel je oprávněn využít alternativní způsob řešení sporů tím,  že se obrátí na prodávajícího se žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se  způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že  prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví  zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující -  spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu  alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a  pověřené právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním  řešení spotřebitelských sporů, např. slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující spotřebitel je oprávněn zvolit si subjekt alternativního řešení sporů, na který se  obrátí. Při podání návrhu postupuje kupující-spotřebitel v souladu s § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativní řešení sporů lze využít k řešení sporu mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím  vzniklého ze spotřebitelské smlouvy. Hodnota sporu, který má být řešen alternativním řešením sporů, musí být vyšší než 20 EUR. 
 • (10.2) Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu pro řešení sporů online  a řešit své spory v jazyce, který si sami zvolí. Kupující-spotřebitel může k řešení svého sporu alternativně využít platformu RSO dostupnou na adrese http://ec.Europa.eu/consumers/odr. 

(11) Závěrečná ustanovení

 • (11.1) Je-li kupní smlouva písemná, musí být písemná i její změna. Smluvní strany  se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat zejména prostřednictvím e mailu nebo dopisu. 
 • (11.1) Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Sb. Občanský zákoník, zákonem č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany  spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002  Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na  základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní  prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. 

Druhá část všeobecných obchodních podmínek 

e-commerce www.voxberg.com

platí pro kupující -  podnikatele 

(1) Obecná ustanovení smluvních podmínek a volba práva 

 • (1.1) Druhá část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti smluvních stran  kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost: VOXBERG s.r.o.,  47 901 411, se sídlem Majakovského 9, Bratislava - Staré Mesto 811 04, Slovenská  republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro,  

vložka č. 100611/B (dále jen "prodávající") a kupujícím - podnikatelem, jejímž  předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách internetového  obchodu prodávajícího. 

Kontaktní údaje prodávajícího: 

E-mail: info@voxberg.com  

Telefon: +421 (0) 908 126 828‬

DIČ: SK2024140261 

DIC: 2024140261 

Majakovského 9, Bratislava - Staré Město 811 04, Slovenská republika. Provoz: Vinárska 26, 951 41 Lužianky, Slovenská republika.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 

Banka: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK04 1100 0000 0029 4945 8674 

 • (1.2) Kupujícím se ve smyslu druhé části obchodních podmínek rozumí podnikatel,  kterým je osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než  živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provozuje  zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 
 • (1.3) Kupující - podnikatel bere na vědomí, že podmínky platné pro uzavřenou kupní smlouvu vyplývající z těchto obchodních podmínek mohou být odlišné  od podmínek uvedených v první části obchodních podmínek. 
 • (1.4) Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztah založený touto  smlouvou a veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem Slovenské republiky, kde má prodávající sídlo, zejména  zákonem č. 513/1991 Z. z., obchodní zákoník. 

(2) Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 

 • (2.1) Prodávající má zejména následující povinnosti: 
 • (2.1.1) dodat objednané zboží kupujícímu v dohodnutém množství a kvalitě a zabalit  je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu.
 • (2.1.2) Předat kupujícímu spolu se zbožím nejpozději v písemné nebo elektronické  podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady  stanovené příslušnými právními předpisy. 
 • (2.2) Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny za dodané zboží v plné  výši od kupujícího. 
 • (2.3) Prodávající má právo zrušit (stornovat) objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu  ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v  internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění.
 • (2.4) Kupující má zejména tyto povinnosti: 
 • (2.4.1) převzít zboží, 
 • (2.4.2) zaplatit prodávajícímu včas dohodnutou kupní cenu včetně nákladů na  dodání zboží. 
 • (2.5) Kupující má nárok na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami. 

(3) Uzavření kupní smlouvy 

 • (3.1) K uzavření kupní smlouvy dochází závazným přijetím návrhu kupujícího  na uzavření kupní smlouvy prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného formuláře, tj. objednávky. 
 • (3.2) Závazné přijetí návrhu na uzavření smlouvy provede prodávající  nejpozději do 24 hodin po provedení objednávky. Závazná akceptace bude  provedena prostřednictvím e-mailu o přijetí objednávky po před přijetím objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných  cen a data dodání zboží požadovaného kupujícím, označené jako "potvrzení  objednávky". V případě zjištění vyšší ceny je prodávající povinen si před potvrzením objednávky vyžádat souhlas kupujícího se změnou ceny. Teprve  na základě souhlasu Kupujícího se změnou ceny a následného potvrzení  objednávky Prodávajícím je smluvní vztah uzavřen. Automaticky provedené  oznámení o přijetí objednávky, které Kupující obdrží na svou e-mailovou  adresu bezprostředně po odeslání objednávky, se nepovažuje za závazné  přijetí objednávky. Toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o přijetí jeho objednávky. 

(4) Ujednání o kupní ceně 

 • (4.1) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží sjednanou v kupní  smlouvě, včetně nákladů na dodání zboží, převodem na účet prodávajícího, online  platební kartou, prostřednictvím služby PayPal nebo na dobírku či platbou kreditní  kartou. Všechny ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou  konečné. Případné náklady na dopravu a manipulaci budou účtovány na konci  objednávky. 
 • (4.2) Pokud Kupující uhradí Kupní cenu Prodávajícímu bezhotovostním převodem, považuje se za datum úhrady datum, kdy byla celá Kupní cena připsána na účet Prodávajícího. 
 • (4.3) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve  lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží. 

(5) Dodání zboží a platební podmínky 

 • (5.1) Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány v co nejkratší době, a to od 2 do 5  pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů od data potvrzení objednávky. Nesplní-li  prodávající svůj závazek dodat věc v dohodnuté lhůtě, vyzve kupující prodávajícího  k dodání věci v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté prodávajícím. Pokud  prodávající nedodá věc ani v této dostatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 • (5.2) Nepřevezme-li kupující objednané zboží do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě po závazném převzetí, aniž by předtím písemně odstoupil  od smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn od kupní  smlouvy odstoupit a zboží prodat třetí osobě. 
 • (5.3) Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby za něj zboží  převzala jiná osoba. Pokud je nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě uvedeném v kupní smlouvě, nese veškeré náklady s tím spojené,  zejména náklady na opětovné dodání zboží do místa uvedeného v kupní smlouvě a  náklady na uskladnění, kupující. 
 • (5.4) Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku nebo zboží při dodání. V případě poškození zboží při jeho převzetí kupujícím má kupující možnost odmítnout převzít zboží. Dopravce je povinen za přítomnosti a na žádost kupujícího  sepsat tzv. protokol o škodě. Na základě takto vyhotoveného a prodávajícímu  doručeného zápisu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem  poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad  zboží dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější tvrzení tohoto typu bude třeba doložit. 
 • (5.5) Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodání zboží  prodávajícím ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách a prodávající je  povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou část kupní ceny. 

(6) Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží 

 • (6.1) Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní  ceny kupujícím. Zboží je Kupujícímu dodáno okamžikem jeho převzetí Kupujícím  při osobním odběru nebo při jeho převzetí přepravní společností. 
 • (6.2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží od  prodávajícího převezme, nebo v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat  se zbožím a kupující zboží nepřevezme. 

(7) Postup pro podávání stížností pro podnikatele 

 • (7.1) Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen neprodleně uplatnit reklamaci u prodávajícího. 
 • (7.2) Na vyřizování stížností se vztahuje tento postup. 
 • (7.3) Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku pouze na zboží, které je  vadné, bylo způsobeno výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím, vztahuje se na  něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. 
 • (7.4) Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad pouze tehdy, pokud prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době převzetí. 
 • (7.5) Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po  předložení zboží včetně příslušenství. 
 • (7.6) Reklamace vyřizuje prodávající písemně nebo elektronicky. Pokud je zboží  vadné, má kupující právo uplatnit reklamaci v první řadě přímo u prodávajícího.  Kupující uplatní reklamaci doručením zboží včetně příslušenství na adresu Vinárska  26, Lužianky 951 41, Slovenská republika a vyplněním reklamačního formuláře a  jeho doručením poštou spolu s reklamovaným zbožím, případně doručením reklamačního formuláře elektronicky. Při uplatnění reklamace je kupující povinen  předložit doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen přesně uvést druh a rozsah  vad zboží. Reklamační řízení u zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu, je  zahájeno dnem, kdy jsou splněny následující podmínky: 
 • (7.6.1) Doručení vyplněného reklamačního formuláře 
 • (7.6.2) Dodávka reklamovaného zboží včetně příslušenství 

Formulář žádosti si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM. Datum zahájení reklamačního řízení je  zároveň datem uplatnění reklamace. Reklamované zboží musí být doručeno na adresu

adresa Vinárska 26, Lužianky 951 41, Slovenská republika, pokud prodávající nebo určená osoba nestanoví jinak. V případě nejasností kontaktujte prodávajícího na telefonním čísle +421 (0) 908 126 828‬‬ nebo na e-mailové adrese: info@voxberg.com. 

 • (7.7) Prodávající se zavazuje vyřídit reklamace podnikatelů podle těchto obchodních podmínek do 50 dnů. 
 • (7.8) Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadnou věc za bezvadnou namísto  odstranění vady. 
 • (7.9) Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká: 
 • (7.9.1) neposkytnutím záručního listu, příslušenství, dokumentace ke zboží nebo
 • (7.9.2) doklad o zaplacení, pokud slouží jako záruka. 
 • (7.9.3) neoznámení zjevných vad při převzetí zboží. 
 • (7.9.4) uplynutí záruční doby zboží 
 • (7.9.5) mechanické poškození zboží způsobené kupujícím. 
 • (7.9.6) používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají  přirozenému prostředí z hlediska vlhkosti, chemických a mechanických vlivů.
 • (7.9.7) nesprávné zacházení, servis nebo zanedbání péče o zboží
 • (7.9.8) poškození zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi.
 • (7.9.9) poškození zboží použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v  dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými ve Slovenské republice. 
 • (7.9.10) poškození zboží náhodným zkažením a náhodným znehodnocením
 • (7.9.11) neodborný zásah, poškození během přepravy, poškození bodů, statická  nebo atmosférická elektřina nebo jiné zásahy vyšší moci. 
 • (7.9.12) zásah do zboží neoprávněnou osobou. 
 • (7.10) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: 
 • (7.10.1) předáním opraveného zboží 
 • (7.10.2) výměna zboží 
 • (7.10.3) vrácením kupní ceny zboží. 
 • (7.10.4) zaplacením přiměřené slevy z ceny zboží. 
 • (7.10.5) písemnou výzvou k převzetí plnění určeného Prodávajícím.
 • (7.10.6) odůvodněným zamítnutím reklamace. 
 • (7.11) Záruční doba pro potraviny a doplňky stravy je záruční doba uvedená na  obalu. U ostatního zboží je záruční doba 12 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud je kupující podnikatelem a výrobek kupuje pro svou  podnikatelskou činnost, počítá se záruční doba podle záručních podmínek výrobce v  souladu s příslušnými podmínkami podle § 429 a násl. obchodního zákoníku. U  vybraných výrobků je záruka výrobce pro kupující z řad právnických osob omezena.  Vadné zboží a nároky z vadného zboží musí být uplatněny před uplynutím záruční doby. Uplynutím záruční doby právo na reklamaci zaniká. Záruku nelze uplatnit na  běžné opotřebení zboží a na dárky se zbožím. 
 • (7.12) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží  používat z důvodu jeho opravy. 
 • (7.13) V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
 • (7.14) Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, zajistí prodávající její opravu. Není-li  oprava možná a povaha vady nebrání běžnému užívání, mohou se strany  dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze vadu reklamovat  později. 
 • (7.15) Vyskytne-li se vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, je prodávající oprávněn vyměnit vadné  zboží za zboží stejné nebo obdobné užitné hodnoty nebo vystavit dobropis. 
 • (7.16) Pokud je dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy, může kupující: 
 • (7.16.1) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží,  dodáním chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, 
 • (7.16.2) požadovat odstranění vad opravou zboží, pokud jsou vady opravitelné,
 • (7.16.3) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
 • (7.16.4) odstoupit od smlouvy. 
 • (7.17) Kupující má právo volby mezi nároky na vyřízení reklamace pouze tehdy,  pokud ji oznámí prodávajícímu včas nebo bez zbytečného odkladu po oznámení  vady. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Ukáže-li  se však, že vady zboží jsou neodstranitelné nebo že by si jejich oprava vyžádala  neúměrné náklady, může Kupující požadovat dodání náhradního zboží, pokud o to  Prodávajícího požádá bez zbytečného odkladu poté, co mu Prodávající tuto  skutečnost oznámil. Neodstraní-li prodávající vady zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě nebo oznámí-li prodávající před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 • (7.18) Pokud kupující neoznámí volbu ve lhůtě stanovené v obchodních  podmínkách, má nároky z vad zboží jako v případě nepodstatného porušení  smlouvy. 
 • (7.19) Pokud je dodáním vadného zboží porušena smlouva nepodstatným  způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad nebo slevu z kupní ceny. 
 • (7.20) Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od  smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady  zboží. Ostatní vady odstraní prodávající podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží, přičemž způsob odstranění vad nesmí prodávajícímu  způsobit nepřiměřené náklady na straně kupujícího.
 • (7.21) Pokud Kupující požaduje odstranění vad Zboží, nesmí Kupující před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté Prodávajícímu uplatnit žádné jiné  nároky z vad Zboží než nároky na náhradu škody a smluvní pokuty, ledaže  Prodávající oznámí Kupujícímu, že v této lhůtě nesplní své povinnosti. Tato lhůta musí být v souladu s obchodními podmínkami. 
 • (7.22) Neurčí-li kupující dodatečnou lhůtu nebo nepožaduje-li slevu z kupní ceny,  může prodávající kupujícímu oznámit, že vady odstraní v určité lhůtě. Pokud  Kupující neoznámí Prodávajícímu svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu po  obdržení takového oznámení, má takové oznámení účinky stanovení lhůty podle  Obchodních podmínek. 
 • (7.23) Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z obchodních  podmínek, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od  smlouvy, pokud při stanovení lhůty oznámí prodávajícímu svůj úmysl odstoupit od  smlouvy v souladu s podmínkami nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy.  Kupující nemůže změnit zvolený nárok bez souhlasu prodávajícího. 
 • (7.24) Podle obchodních podmínek je porušení smlouvy podstatné, pokud strana  porušující smlouvu v době uzavření smlouvy věděla nebo v této době bylo s  ohledem na účel smlouvy rozumně předvídatelné, že druhá strana nebude mít v  případě takového porušení smlouvy zájem na plnění svých povinností. V případě pochybností se má za to, že porušení smlouvy není podstatné. 
 • (7.25) Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamačním formuláři. 
 • (7.26) Právo Kupujícího na reklamaci vady Zboží je vyčerpáno poté, co Kupující  uplatnil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady Zboží, a bez ohledu na  výsledek reklamace není Kupující oprávněn stejnou vadu reklamovat znovu. 
 • (7.27) Pokud prodávající ukončí reklamační řízení jako oprávněné zamítnutí  reklamace a kupující není s výsledkem reklamace spokojen, může kupující uplatnit  právo na odstranění vady zboží soudní cestou. 

(8) Odstoupení od kupní smlouvy 

 • (8.1) Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,  nedostupnosti Zboží nebo v případě, že ani po vynaložení veškerého úsilí, které lze  po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat Zboží Kupujícímu ve lhůtě nebo  za cenu stanovenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající je povinen o této  skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu na  Zboží sjednanou v Kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy  stejným způsobem, jaký použil Kupující pro její úhradu, aniž je dotčeno právo  Kupujícího dohodnout se s Prodávajícím na jiném způsobu úhrady, přičemž Kupujícímu nebudou v této souvislosti účtovány žádné další poplatky. Prodávající  může od kupní smlouvy odstoupit také v případě, že Kupující nepřevezme Zboží do 5  pracovních dnů ode dne, kdy měl Kupující Zboží převzít. 
 • (8.2) Kupujícímu, který je podnikatelem, může být nabídnuto alternativní  odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží. Stav zboží  posoudí prodávající. Prodávající může kupujícímu účtovat případné dodatečné náklady. 
 • (8.3) Kupující může od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními  obchodního zákoníku. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž  předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího,  zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného výslovně pro jednoho  kupujícího. 

(9) Závěrečná ustanovení 

 • (9.1) Prodávající má právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit.
 • (9.2) Je-li kupní smlouva písemná, musí být písemná i její změna. 
 • (9.3) Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat prostřednictvím e-mailu nebo dopisu. 
 • (9.4) Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Třetí část všeobecných obchodních podmínek 

e-commerce www.voxberg.com 

(1) Obecná ustanovení platná pro první a druhou část těchto všeobecných  podmínek: 

 • (1.1) Tyto obchodní podmínky vstupují ve vztahu ke kupujícímu - spotřebiteli a  podnikateli v platnost dnem uzavření smlouvy. 
 • (1.2) Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit nebo upravit. Pro vztah mezi spotřebitelem/podnikatelem a prodávajícím platí  všeobecné obchodní podmínky platné a účinné v době uzavření smlouvy. 
 • (1.3) Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních  podmínek neplatné nebo neúčinné, použije se místo něj ustanovení, jehož význam  je neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejbližší. Neplatnost nebo  neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení  Všeobecných obchodních podmínek. V případě pochybností se ustanovení těchto všeobecných podmínek považují za platná, nikoliv za neplatná. 
 • (1.4) Tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich změn a aktualizací, vstupují  v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.10.2022.