Informace o zpracovávání osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „nařízení“)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatelem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost VOXBERG, s.r.o., Majakovského 9 811 04 Bratislava, IČO: 47901411, email: gdpr@voxberg.com (dále jen „provozovatel“)

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: prodej zboží kupujícím, vyhotovení faktury a odeslání zboží

Osobní údaje se zpracovávají na základě: předsmluvního a smluvního vztahu podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení a dalších zákonů, zejména:

Zákon čj. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník),

Zákon čj. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník),

Zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu,

Zákon č.250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele),

Zákon č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

Způsobilé zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracovávání osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se neprovádí.


Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: zákazníci / kupující

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa na doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení.

Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

Doručovatelské společnosti, přepravci

§13 odst. 1 písm. 1 písm. b) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů

Jiný oprávněný subjekt

obecně závazný právní předpis dle čl. Čl. 1 písm. c) nařízení

Se souhlasem dotyčné osoby nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

Přenos osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.


Identifikace zdroje, z něhož byly osobní údaje získány

Přímo od dotčené osoby (přes web stránku eshopu, emailem, telefonicky)


Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu, nejvýše však po dobu 10 let.


Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.


Práva subjektu údajů

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenosnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: gdpr@voxberg.com, nebo písemně na adresu provozovatele.


Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem /smluvním požadavkem, resp. požadavkem který je potřebný k uzavření smlouvy. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí provozovatel nezaručí dotyčné osobě vyřízení a doručení objednávky.