Informace o zpracovávání osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „nařízení“)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatelem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost VOXBERG, s.r.o., Majakovského 9 811 04 Bratislava, IČO: 47901411, email: gdpr@voxberg.com (dále jen „provozovatel“).

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: poskytování a zlepšování služeb, vývoj nových služeb, ochrana uživatelů a zajišťování efektivního vyhledávání a reklamy

Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu dotyčné osoby dle čl. 1.2. Čl. 1 písm. a) nařízení a § 13 odst. 1 písm. 1 písm. a) zákona.

Způsobilé zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracovávání osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se neprovádí.


Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: uživatelé webové stránky provozovatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: IP adresa, lokalizace klienta v rozsahu země, operační systém, rozlišení obrazovky.


Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

Jiný oprávněný subjekt

obecně závazný právní předpis dle čl. 6 odst. 1 písm. c) předpisů

Se souhlasem dotyčné osoby nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.


Přenos osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.


Identifikace zdroje, z něhož byly osobní údaje získány

Přímo od subjektu údajů (prostřednictvím webové stránky provozovatele),


Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu.


Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.


Práva subjektu údajů

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenosnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu. V případě, že provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby, má dotyčná osoba právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: gdpr@voxberg.com, nebo písemně na adresu provozovatele.


Povinnost poskytnutí osobních údajů

Dotyčná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu, v případě jejich neposkytnutí provozovatel nebude sledovat a vyhodnocovat chování uživatele web stránky pro zajištění poskytování, zlepšování a vývoje nových služeb, ochrany uživatelů a zajišťování efektivního vyhledávání a reklamy.